Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

parislife
parislife
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viarzzkropka rzzkropka
parislife
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
parislife
Reposted fromshakeme shakeme viajnna jnna

January 20 2020

parislife
Reposted fromshakeme shakeme

January 14 2020

parislife
parislife
3494 6142
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafajnychnielubie fajnychnielubie
parislife
0555 21e6 500
Wołowiec.
fot: Monika Łapińska‎
parislife
parislife
parislife
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
parislife

January 12 2020

parislife
0012 4d5f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
parislife

January 04 2020

parislife
3636 fc67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
parislife
8312 eabc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
parislife
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"
parislife
Nie bójcie się marzeń, bo one naprawdę się czasem spełniają.
— prof. Wojciech Nowak, rektor UJ
parislife
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamiimi miimi
parislife
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl