Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

parislife
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapinkdress pinkdress

June 21 2017

parislife
parislife
6133 b857
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
parislife
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
parislife
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialottee lottee
parislife
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakoszmarek koszmarek
parislife

June 16 2017

9037 1a05

June 10 2017

parislife
9420 432f

June 06 2017

parislife
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin

June 03 2017

parislife
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoszmarek koszmarek
parislife
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
parislife
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBalladyna Balladyna
parislife
5911 ed47 500
parislife
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRaspberrys Raspberrys
parislife
Reposted frombluuu bluuu viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
parislife
parislife
parislife
Reposted frombluuu bluuu viaBalladyna Balladyna
parislife
4458 402d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl