Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

parislife
4641 6429

September 05 2019

parislife
parislife
2014 7136 500
Reposted fromolbaria olbaria viamyfavourite myfavourite

August 24 2019

parislife
2933 1803
Reposted fromspring-flow spring-flow vianot-alice not-alice
parislife
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianot-alice not-alice
parislife
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka vianot-alice not-alice
parislife

August 20 2019

parislife
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 18 2019

parislife
1793 3117 500
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viasatyra satyra

August 13 2019

parislife
zwyczajne cuda dajesz mi
nadzieję na to, że się uda.
— Sorry Boys
parislife
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
parislife
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viasatyra satyra
parislife
1719 55e6 500
Reposted fromrol rol viadefinicjamilosci definicjamilosci
parislife
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom

August 10 2019

parislife
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
parislife

August 07 2019

parislife
3458 b81c 500
parislife
2181 e46a 500
parislife
Reposted fromgruetze gruetze viadefinicjamilosci definicjamilosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl