Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

parislife
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso

July 09 2019

parislife
7228 7cbc 500
Reposted fromslodziak slodziak viamyfavourite myfavourite
parislife
Reposted frombluuu bluuu viamyfavourite myfavourite
parislife
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso
parislife
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viapinkdress pinkdress
parislife
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko

June 19 2019

parislife
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viamy-life my-life
parislife
6020 594a 500
Reposted fromslodziak slodziak viamy-life my-life

June 07 2019

parislife
0290 3438
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadotty dotty

May 29 2019

parislife
parislife
7907 c15a
Reposted fromkarahippie karahippie viapinkdress pinkdress

May 28 2019

parislife

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapimpmyheart pimpmyheart

November 09 2018

parislife
3078 92b6
parislife
3725 1e9a
parislife
4710 fb72 500
parislife
parislife
9513 60d5

November 07 2018

parislife
7972 e12a 500
parislife
parislife
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman viamyfavourite myfavourite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl